Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Το Κέντρο Αυτισμού και Ειδικής Αγωγής εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και παρέχει λογοθεραπευτική αγωγή και ειδική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με:

• Αυτισμό, σύνδρομο Asperger, Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας
• Δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση
• Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες
• Διαταραχές λόγου και ομιλίας
• Τύφλωση, Κώφωση

με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών, γλωσσικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

Βασική μας αρχή αποτελεί ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και η εποικοδομητική αξιοποίηση του δυναμικού, των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων κλίσεων του με σκοπό την εκπαίδευση και την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του στους προαναφερόμενους τομείς ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αρχές της προσωποκεντρικής θεωρίας (PCP – Person Centered Planning), η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων προσέγγισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου και η χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων επικοινωνίας, αποτελούν την βάση της λειτουργίας του κέντρου μας.

Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι προσέγγισης που χρησιμοποιούνται στο Κέντρο μας είναι:

– Λειτουργική αξιολόγηση
– Θετική συμπεριφορική υποστήριξη
– Εκπαίδευση λειτουργικής επικοινωνίας
– TEACCH
– PECS
– ΜΑΚΑΤΟΝ
– Κοινωνικές ιστορίες

Η συνεργασία μας με το οικογενειακό, σχολικό ή επαγγελματικό περιβάλλον όπου ζει και δρα ο εκπαιδευόμενος αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχούς παρέμβασης. Με συστηματικά δομημένη διδασκαλία αποσκοπούμε στην αποκατάσταση των δυσκολιών ή την εκμάθηση διαχείρισης αυτών από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο με σκοπό την κατάκτηση δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική επίδοση και κοινωνική ενσωμάτωση.
Απώτερο στόχο μας αποτελεί η ανεξαρτησία και η αυτονομία του κάθε ανθρώπου που θα συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνική του ευημερία.
«There is no disabled, but differently able»
«Δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς ικανότητες, αλλά άνθρωποι με διαφορετικές ικανότητες»